ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХГлоссарий жилищно-коммунальных терминов

Глоссарий жилищно-коммунальных терминов

Самый полный толковый словарь терминов, употребляемых в законодательных актах и в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидкий перехід:

А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я


A

Алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Б

Базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду.

Базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду.

Бак-акумулятор - ємність, призначена для зберігання запасу гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та тепла в системах теплопостачання, а також для створення та зберігання запасу води і підживлення джерела теплоти.


Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу)
- власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами.


Балансоутримувач житлового будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

В

Введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку.


Виконавча документація - відкоригований комплект креслень та приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти тощо).

Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу, модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій заводу-виробника і проектній документації.


Виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва.


Вихідні дані - це містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування будівництва, реконструкції чи модернізації.


Відкрита водяна система теплопостачання - система теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого водоспоживання.

Відкрита система теплопостачання - система теплопостачання з безпосереднім відбором води з теплової мережі на гаряче водопостачання.

Відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки.

Відпущена теплова енергія у гігакалоріях (Гкал) - кількість тепла, зафіксованого спеціальним приладом у відповідних пунктах розподілу теплової мережі між постачальником та споживачем тепла. Для обліку виробленої теплогенеруючим підприємством і використаної споживачем теплової енергії повинні застосовуватися засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які внесені до Держреєстру України і мають свідоцтва про Державну метрологічну атестацію. У Методиці цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової енергії, яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії.

Власник - юридична особа, яка має у своїй власності або в господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або використовують теплову енергію.

Власник - юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має у власності або користуванні теплові мережі та/або джерела теплової енергії, до яких безпосередньо або через теплові мережі та/або джерела теплової енергії інших осіб здійснюється приєднання.

Власник теплового господарства - юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство.

Водно-хімічний режим - сукупність заходів, які регламентують відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними.

Водопідігрівальна установка (водопідігрівник) - теплообмінний пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від атмосферного і використовується для нагрівання води за
допомогою водяної пари, гарячої води.

Встановлення тарифів - затвердження відповідною постановою НКРЕ тарифів за визначеною структурою для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Втрати газу - обсяги газу, що не враховані нормами споживання газу населенням в разі використання ним газових плит для опалення та отримання додаткових обсягів гарячої води в разі зниження кількісних та якісних показників послуг з центрального опалення та гарячого водопостачання.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показів яких визначається обсяг спожитої теплової енергії, здійснюється контроль за параметрами теплоносія і налагодження режиму роботи теплового обладнання.

Вузол обліку теплової енергії - комплект приладів та обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також реєстрацію параметрів теплоносія.

Г

Газ поставлений - кількість газу, зафіксована комерційними ЗВТ. Бухгалтерський облік та облік за допомогою приладів обсягу поставленого газу базується на взаємній відповідальності газотранспортних підприємств, постачальників та споживачів газу (теплогенеруючих підприємств) згідно із Законом України "Про нафту і газ" та постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 No 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом". У Методиці термін використовується стосовно обліку газу, транспортованого
теплогенеруючому підприємству газотранспортним, газовидобувним або газорозподільним підприємством.

Газ природний горючий - суміш газів земної кори (здатних горіти вуглеводнів метанового ряду та невуглеводневихкомпонентів), яка перебуває у газовому стані за стандартних умов(ДСТУ 4314). У Методиці термін використано щодо природного газу якпалива для теплогенеруючих підприємств.

Граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему
України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку.

Група енергетичного або силового обладнання - сукупність енергоблоків з однаковою потужністю або сукупність котлів і турбін, які пов'язані загальним виробництвом та використанням пари, тиском свіжої пари та характером вироблення тепла. Залежно від типу (принципу дії - конденсаційні або з регульованим відбиранням пари) турбін групи поділяються на конденсаційні або теплофікаційні (ГКД 34.09.108).

Д

Двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох окремих частин: умовно-змінної - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії, умовно-постійної - абонентська плата за одиницю (Гкал/год) теплового навантаження.

Джерело теплової енергії - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Джерело теплової енергії - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії.


Джерело теплопостачання - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії.

Додаткове паливо - паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки.

Допуск - комплекс організаційно-технічних заходів щодо гарантування правильності підготовки робочого місця, достатності вжитих заходів безпеки, що здійснюється допускаючим, після виконання яких бригада має право розпочати роботу на робочому місці, до якого вона допускається за нарядом-допуском або розпорядженням.

Дублювання - виконання працівником професійних обов'язків на робочому місці чергового оперативного або оперативно-ремонтного персоналу під наглядом досвідченого працівника з метою оволодіння навичками керування устаткованням.

Е

Експлуатація - період служби устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт, консервація.

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією.

Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потребспоживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища.

Енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію.

Енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, вторинні енергетичні ресурси.

Енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам або з метою її експорту.

Ефективність використання додаткового палива - відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/аботеплової енергії від когенераційної установки, обумовленогоспаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергіїцього додаткового палива.

Ж

Життєздатність системи - здатність системи зберігати свою працездатність в аварійних (позаштатних) умовах, а також після тривалої (більше 50 год) зупинки.

Журнал обліку споживання теплової енергії - документ з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками.

З

Закрита водяна система теплопостачання - водяна система теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі, використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається.

Замовник - юридична або фізична особа, що має повноваження щодо об'єкта замовника та на підставі договору замовляє послуги з приєднання новозбудованого, реконструйованого чи модернізованого об'єкта замовника до теплових мереж.

Замовник - юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має намір приєднати закінчені будівництвом, реконструйовані, технічно переоснащені об’єкти до теплових мереж відповідно до технічних умов та укладеного договору про приєднання до теплових мереж.

"Зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями).

Й

Ймовірність безвідмовної роботи системи - здатність системи не допускати відмов, що спричиняють падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд нижче +12 °С , у промислових будівлях -нижче +8 °С більше кількості разів, установлених нормативами.

І

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.

Індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини.

Інструкція з експлуатації - документ, у якому викладено відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії.

К

Кваліфікація когенераційної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону.

Кваліфікована когенераційна установка - когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону. Закон України "Про комбіноване виробництво тепловоїта електричної енергії (когенерацію)та використання скидного енергопотенціалу" (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2509-15)

Кількісний показник послуг - одиниця виміру для обчислення кількісних показників отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до законодавства.

Кількісні показники послуг централізованого гарячого водопостачання та опалення - кількість (обсяг) гарячої води або кількість теплової енергії, в

 
Комментарии (0)