ГлавнаяСправочникСправочник ЖКХТолковый словарь коммунальщика (П)

Толковый словарь коммунальщика (П)

Полный толковый словарь терминов, встречающихся в нормативных актах и применяемых в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг

Паразитологічні показники - показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення паразитарних інвазій у людини.

Партія фасованої питної води - будь-яка визначена кількість фасованої питної води з однією назвою, однаковими показниками якості, однієї і тією самою датою виготовлення, яка вироблена згідно з одним нормативним документом за однакових умов на одному й тому самому підприємстві (об'єкті) протягом одного технологічного циклу, за одним і тим самим технологічним режимом, оформлена одним документом про безпечність та якість і одночасно пред'явлена до приймання.

Передача енергії - транспортування енергії за допомогою мереж на підставі договору.

Перекидання води - транспортування води у маловодні регіони з використанням каналів та/або водогонів (об'єктів трубопровідного транспорту) централізованих систем водопостачання міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання.

Періодичність одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу - число, що виражає імовірну кількість появи один раз за рік дощу інтенсивністю, яка перевищує розрахункову.

Перманганатна окиснюваність - кількість кисню, що потрібна для хімічного окиснення перманганатом калію легкоокиснюваних органічних і неорганічних речовин (солей двовалентного заліза, сірководню, амонійних солей, нітритів тощо), які містяться у 1 куб.дм води.

Перспективні ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій (для нових підприємств, що проектуються).

Персонал адміністративно-технічний - керівники суб'єктів господарювання, головний енергетик (механік), начальники цехів, дільниць, лабораторій, інженери та техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративно-технічні функції.

Персонал оперативний (черговий) - персонал, який перебуває на чергуванні в зміні і допущений до оперативного керування і оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери та техніки, начальники змін, чергові на щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад, які обслуговують теплові установки та мережі.

Персонал оперативно-ремонтний - ремонтний персонал, спеціально навчений і підготований для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ним устатковання.

Персонал ремонтний - персонал, навчений і допущений до ремонту теплового устатковання і мереж, засобів вимірювальної техніки і автоматики теплового устатковання.

Питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Питні підземні води - підземні води, що призначені для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, а також харчової промисловості та тваринництва; якісні характеристики питних підземних вод у природному стані або після спеціальної водопідготовки повинні відповідати вимогам, установленим відповідними державними стандартами, нормативами екологічної безпеки водокористування і санітарними нормами.

Питоме водоспоживання - об'єм води, яка подається споживачеві за проміжок часу або на одиницю продукції.

Підгрупа енергетичного або силового обладнання - частина агрегатів однієї групи обладнання, одного типу та потужності, з однаковою системою циркуляційного водопостачання та котлами, що працюють на одному виді палива (газі) (ГКД 34.09.108).

Підземні споруди - теплові камери, прохідні та напівпрохідні канали, колектори і колодязі.

Підготовка питної води (водопідготовка, обробка) - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Підземні води - води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

Підприємство (промислове) - статутний суб'єкт, який має правоюридичної особи та здійснює виробництво і реалізацію продукціїпевних видів із метою одержання відповідного прибутку.

Підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води.

Підприємство потенційно небезпечне - промислове підприємство,що використовує в своїй діяльності або має на своїй територіїпотенційно небезпечні об'єкти.

Підрозділ структурний - ланка організації (підприємства), якавключає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремлені,чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничомупроцесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цьоговходить як організаційно відокремлена від інших підрозділів часткаорганізації (підприємства) в його структуру або в структурупідрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво,цех, відділення, виробнича дільниця.Складовою частиною виробництва можуть бути цехи, відділення,виробничі дільниці. Складовою частиною цеху можуть бути відділенняі виробничі дільниці. Складовою частиною відділення є виробничідільниці.

Планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюються розрахунки тарифів.

Пляжна зона - прилегла до урізу води частина прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності.

Повільний фільтр для очищення води - фільтр для очищення води, що працює із швидкістю фільтрування води 0,1-0,2 м3/год.

Показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного скорочення неефективних контрольованих операційних витрат у %.

Пом'якшення води - водопідготовка з метою зниження твердості води.

Попереднє хлорування води - введення хлору у воду на початку її очищення а6о водопідготовки.

Поточний ІТНВПВ для підприємства ВКГ (водно-каналізаційного господарства) - сумарний обсяг поточних ІТНВПВ у водопровідному та каналізаційному господарствах даного підприємства ВКГ у кубічних метрах на рік, віднесений на планову подачу води у населений пункт у тисячах кубічних метрів на рік. Якщо підприємство забезпечує лише водопостачання або лише водовідведення у населеному пункті, загальний ІТНВПВ не визначають.

Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при підйомі, очищенні та транспортуванні 1000 куб. м (одиниці виміру) води на спорудах і мережами, які знаходяться на балансі або обслуговуються підприємством, втрат води при її транспортуванні і реалізації абонентам через дану систему питного водопостачання, витрат питної води на власні потреби працівників та на утримання території зон санітарної охорони (далі - ЗСО) і споруд в належному санітарному стані.

Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при транспортуванні, очищенні та випуску у водойми 1000 куб. м (одиниці виміру) стічних вод за допомогою даної системи каналізації, витрат питної води на власні потреби працівників та на утримання санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) об'єктів системи каналізації та їх устаткування в належному санітарному стані.

Поточні ІТНВПВ - технологічні нормативи, установлені з урахуванням існуючих рівнів технологій для конкретного підприємтсва.

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері.

Поточні ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені для існуючого рівня технологій (для існуючих підприємств).

Постачання електричної енергії - надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії
- рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії.

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері.

Преаератор - споруда для попередньої аерації стічних вод з метою підвищення ефекту їх відстоювання.

Приймач стічних вод - частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони.

Приймач стічних вод - водний об'єкт, до якого скидаються стічні води.

Приріст активного мулу - збільшення маси активного мулу, внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів в аеротенку.

Прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку тарифів на майбутній регуляторний період до його початку.

Процес технологічний - сукупність фізико-хімічних перетворень речовин і змін значень параметрів матеріального середовища, які проводяться з певною метою в апараті (системі взаємопов'язаних апаратів, агрегаті, машині і т.ін.).

Приєднане теплове навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, на технологічні потреби та середньогодинних теплових потоків гарячого водопостачання, визначене проектом.

Приєднання - сукупність організаційних і технічних заходів для здійснення транспортування (постачання) теплової енергії до закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених тепловикористальних установок замовника.

Прилад комерційного обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики, тип якого внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або такий, що пройшов державну метрологічну атестацію, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії.

Прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій.

Пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача.
 

 
Комментарии (0)