ГоловнаДовідникДовідник ЖКГТлумачний словник комунальника: (В)

Тлумачний словник комунальника: (В)

Найповніший тлумачний словник житлово-комунальних термінів, що зустрічаються у нормативно0правових актах та вживаються в процесі надання житлово-комунальних послуг

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 

Введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку.

Виконавча документація - відкоригований комплект креслень та приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти тощо).

Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу, модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій заводу-виробника і проектній документації.

Використання води - процес вилучення води для використання увиробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питнихпотреб населення, а також без її вилучення для потребгідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту таінших потреб.

Випуск водовідведення - трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Випуск стічних вод - трубопровід, що відводить очищені стічні води у водний об'єкт.

Випускання зворотних вод - відвід зворотних вод у водніоб'єкти.

Виробник - підприємство, яке видобуває, очищує і подає в населений пункт питну воду, експлуатує зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації населеного пункту та споруди для очищення стічних вод. Перелічені функції можуть здійснюватися як одним підприємством, так і кількома підприємствами різного підпорядкування. Ці Правила поширюються на всі підприємства, що виконують перелічені функції, або хоча б одну з них, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду.

Витоки води - витікання води через нещільність або пошкодження трубопроводів, їх з'єднань, сальників і запірних органів водопровідної арматури під дією тиску води.

Витрата води - кількість води, що протікає через живий переріз трубопроводу за одиницю часу.

Витрата стічних вод - об'єм стічних вод, які протікають за проміжок часу, для розрахунку мереж і споруд каналізації.

Відділення - структурний підрозділ підприємства чи цеху, щомістить декілька виробничих дільниць, займає відокремленутериторію та здійснює частку виробничого процесу з переробленняпредмета праці.

Відстійник для очищення вoди - споруда для осадження з води завислих речовин.

Відстійник стічних вод - споруда для осадження завислих у стічних водах речовин.

Вік активного мулу - проміжок часу, за який відбувається повне оновлення активного мулу в спорудах для очищення стічних вод.

Внутрішній водопровід - система трубопроводів і пристроїв, що забезпечує подачу води до санітарно-технічних приладів, пожежних кранів та технологічного обладнання, обслуговуюча одну будівлю чи групу будівель і споруд та має загальне водовимірювальних пристрій від мережі водопроводу населеного пункту або промислового підприємства.

Внутрішня каналізація - система трубопроводів і пристроїв в обсязі, обмеженому зовнішніми поверхнями огороджувальних конструкцій і ви-пусками до першого оглядового колодязя, що забезпечує відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів та технологічного обладнання і при необхідності локальними очисними спорудами, а також дощових і талих вод у мережа каналізації відповідного призначення населеного пункту або промислового підприємства.

Внутрішньобудинкова система водопостачання - усі трубопроводи, запірна та водозбірна арматура на них, санітарно-технічні прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання води, які знаходяться в межах будинку, споруди та системи протипожежного захисту.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа - трубопроводи, прокладені всередині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення - мережа, прокладена всередині житлового кварталу, яка з'єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому.

Вода дренажна - ґрунтова вода, яка потрапляє в заглиблені виробничі приміщення (наприклад, насосні станції) унаслідок водопроникності стін та підлоги і підлягає відкачуванню з них у систему водовідведення.

Вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної територіїта відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониженнярівня грунтових вод.

Вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічнихспоруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в йогоприродні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважнонафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділеньсудна.

Вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству.

Вода питна - склад і властивості води відповідають вимогам чинного Державного стандарту "Вода питна".

Вода питна з пунктів розливу
- оброблена та привізна питна вода, що розливається в тару споживача без водопровідної мережі.

Вода питна з оптимальним вмістом мінеральних речовин - питна вода, призначена для споживання людиною, з мінеральним складом, адекватним фізіологічній потребі організму людини.

Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода) - вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води.

Вода стічна - вода, що утворилася в процесігосподарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної,кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованоїтериторії, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосфернихопадів.

Вода стічна господарсько-побутова - стічна вода, що відводиться від жилих будинків, лазень, їдалень та інших об'єктів комунально-побутового господарства.

Вода стічна міська - суміш господарсько-побутової, промислової і деякої частки дощової (снігової) стічних вод, що надходить у міську каналізацію.

Вода стічна промислова - стічна вода від технологічних операцій на промислових підприємствах.

Вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхнюразом з нафтою і газом під час їх видобування;води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входятьдо складу природних ланок кругообігу води.

Вода технічна - забрана з водних об'єктів або частково очищена стічна вода, що за своєю санітарно-технічною якістю може використовуватись для технологічних потреб виробництва.

Води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земноїповерхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори вусіх фізичних станах.

Води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходятьсяна земній поверхні.

Водневий показник (pH) - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній вільних іонів водню.

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

Водний об'єкт - сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, ... водоносний горизонт). До водних об'єктів загальнодержавного значення належать питні та технічні води, які є джерелом централізованого водопостачання. До водних об'єктів місцевого значення належать питні та технічні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Водний об'єкт - зосередження природних вод на поверхні суходолу або в гірських породах, яке має характерні форми поширення і риси режиму.

Водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських водвідповідної території.

Водність - характеристика величини річкового стоку за певнийпроміжок часу відносно його середньої багаторічної величини.

Водовипускна споруда - гідротехнічний об'єкт або пристрій,призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти.

Водовід - гідротехнічна споруда для підведення і відведення води в заданому напрямку.

Водогосподарський баланс - співвідношення між наявними длявикористання водними ресурсами на даній території і потребами вних для розвитку економіки на різних рівнях.

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта. Водозабір підземних вод може складатися з одної або групи компактно розміщених водозабірних споруд (свердловин, колодязів, каптажів).

Водозабір - забирання води з водойми, водотоку або підземного вододжерела.

Водозабірна споруда - гідротехнічна споруда для забирання води у водопровід з водойми, водотоку або підземного вододжерела.

Водозабірний колодязь - колодязь для збирання йоди з інших водозабірних споруд.

Водозабірний шахтний колодязь - колодязь із закріпленими стінками для забирання підземних вод крізь дно і стінки.

Водозабор променевого типу - водозабірна споруда для підземних вод, яка складається з горизонтальних або похилих водоприймальних радіальних пpoменів-фільтрів.

Водозаборна свердловина - свердловина для забирання підземних вoд, обладнана, як правило, обсадними трубами і фільтром.

Водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневийводний об'єкт.

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) длязадоволення потреб населення, промисловості, сільськогогосподарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючиправо на забір води, скидання стічних вод та інші видивикористання вод (водних об'єктів);водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірськихпорід, де постійно знаходяться води.

Водокористування - використання водних об'єктів для задоволення потреб населення і народного господарства.

Водонапірна башта - напірний резервуар для води на штучній опорній констpyкції.

Водоносний горизонт - пласт гірських порід однорідного складу, що містить вільну (гравітаційну) воду і має однакову пористість і величину водопроникності.

Водопідготовка - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Водопідготовка - технологічні процеси оброблення води для приведення її якості у відідповідність до вимог споживачів.

Водопостачання - подача води певної якості споживачам.

Водопостачання - подавання води споживачам.

Водопровід - комплекс споруд для видобування, очищення і подачі води певної якості споживачам.

Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення водою відповідної якості.

Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.

Водопровідна кільцева мережа - водопровідна мережа, що подає воду споживачеві з кількох боків.

Водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам.

Водопровідна мережа - система трубопроводів із спорудами на них для подачі води до місць її споживання.

Водопровідна насосна станція - споруда водопроводу, обладнана насосно-силовою установкою для підіймання й подавання води у водоводи та водопровідну мережу.

Водопровідна тупікова мережа - водопровідна мережа, що подає воду споживачеві тільки з одного боку.

Водопровідний ввід - трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Водопровідний ввід - трубопровід, що з'єднує водопровідну мережу з внутрішнім водопроводом будинку чи споруди.

Водопровідний колодязь - споруда на водопровідній мережі, призначена для встановлення арматури та для експлуатації мережі.

Водоспоживання - споживання води з водного об'єкта або з систем водопостачання.

Водоспоживач - юридична або фізична особа, яка здійснює водоспоживання.

Водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку.

Встановлення тарифів - затвердження для ліцензіатів відповідною постановою НКРЕ тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення за визначеною структурою.

Втрата води в системі водопостачання - об'єм води, втраченої під час транспортування, зберігання, розподілу та охолодження.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання та обладнання для влаштування вузла відповідно до вимог нормативних документів.

Вулична мережа водовідведення - трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) - пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва.

Вихідні дані - це містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування будівництва, реконструкції чи модернізації.

Відкрита водяна система теплопостачання - система теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого водоспоживання.

Відкрита система теплопостачання - система теплопостачання з безпосереднім відбором води з теплової мережі на гаряче водопостачання.

Відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки.

Відпущена теплова енергія у гігакалоріях (Гкал) - кількість тепла, зафіксованого спеціальним приладом у відповідних пунктах розподілу теплової мережі між постачальником та споживачем тепла. Для обліку виробленої теплогенеруючим підприємством і використаної споживачем теплової енергії повинні застосовуватися засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які внесені до Держреєстру України і мають свідоцтва про Державну метрологічну атестацію. У Методиці цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової енергії, яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії.

Власник - юридична особа, яка має у своїй власності або в господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або використовують теплову енергію.

Власник - юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має у власності або користуванні теплові мережі та/або джерела теплової енергії, до яких безпосередньо або через теплові мережі та/або джерела теплової енергії інших осіб здійснюється приєднання.

Власник теплового господарства - юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство.

Водно-хімічний режим - сукупність заходів, які регламентують відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними.

Водопідігрівальна установка (водопідігрівник) - теплообмінний пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від атмосферного і використовується для нагрівання води за
допомогою водяної пари, гарячої води.

Встановлення тарифів - затвердження відповідною постановою НКРЕ тарифів за визначеною структурою для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Втрати газу - обсяги газу, що не враховані нормами споживання газу населенням в разі використання ним газових плит для опалення та отримання додаткових обсягів гарячої води в разі зниження кількісних та якісних показників послуг з центрального опалення та гарячого водопостачання.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показів яких визначається обсяг спожитої теплової енергії, здійснюється контроль за параметрами теплоносія і налагодження режиму роботи теплового обладнання.

Вузол обліку теплової енергії - комплект приладів та обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також реєстрацію параметрів теплоносія.
 

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 
Коментарі (0)